Svet-Stranek.cz
www.nahradske.cz
Hostinec na Hradské - Vrbka

Nařízení vrchnosti napajedelské z roku 1694 .:www.nahradske.cz

Nařízení vrchnosti napajedelské z roku 1694 .

Všem novým majitelům hospod dáno právo tyto komukoli prodati a všeliké obchody provozovati s touto výhradou :

Musí křesťansko – katolický , mravný a příkladný život vésti a své domácí k takovému životu přidržovati , aby ani domácí hosté ani příchozí nebrali pohoršení a hospodě se vyhýbali

Nesmí žádné potulné , zlodějské luzy přechovávati , aby hosté byli jisti svým jměním , jinak by musel sám hraditi každou učiněnou škodu. Hostinský má též na oheň a svítivo dobrý pozor dávati , aby jeho ani domácím nedbalostí žádné neštěstí se nestalo. Jinak by musel poškozeným sám škody uhraditi.

Kdyby hostinský zůstal dlužen aspoň 150 Rýnských činže , ponechává si vrchnost právo jinému prodati. Zemské daně z hospody a polností uvoluje se zaplatiti vrchnost.

Hospodský má míti vždy dobře uležené a nefalšované pivo a dobrou v zemi obvyklou míru nalévati. Napajedelskému vrchnímu uloženo dbáti toho , aby hospodskému vystavovalo vždy pivo v bečkách 41,2 vědrových , aby neměl příčiny hojiti se na hostech a šiditi je špatnou mírou. Kdyby došla hostinskému menší bečka , má to ihned oznámiti a náhradu žádati.

Aby se zamezila nehospodárnost poddaných , stálé jejich debužování a dluhů dělání , zakázáno hospodskému dávati poddaným , ani půlláníkům nebo podsedníkům , piva neb jiných nápojů lihových na dluh za více než 1 Rýnský za celý rok. Jinak úřad vrchnostenský nebude nápomocen při vymáhání dluhů. Ohledně muzik a pohoštění platí císařské patenty.

Pivních beček nesmí hospodský upotřebiti ke své potřebě. Máli 2 neb 3 prázdné , má je vrátiti do pivovaru. Je povinen je v čistotě udržovati , aby nezplesnivěly.

Pivo má míti vždy v zásobě a nemá pivo laciněji prodávati než máz za 4 kr. Jinak zaplatí pokuty 1 R. a 30 kr. Pod trestem nesmí nikdy býti bez kořalky. Při každé bečce piva odebrané z pivovaru , má v době od sv. Jiří do sv. Václava odebrati též dva mázy kořalky.

Z uznalosti za zakoupené vrchnostenské právo výčepu vína zaplatí hostinský z každého vyčepovaného vědra vína 30 kr. , tedy z 10ti vědrové bečky 5 Rýnských a z každého vědra vcelku prodaného 3 kr. , tedy z 10 vědrové bečky 30 kr. ( 1 Rýnský počítán po 60 kr.)

Dovezené víno má hospodský ihned po uložení na jeho líhy oznámiti vrchnímu , jenž pošle úředníka , aby víno prohlédl a k zápisu sdělil. Totéž se stane , prodá-li v celku bečku vína.

Poněvadž užitek z čepování jest ve fassi vrchnostenské a poněvadž se z každého sudu musí platit 6 kr. daně , má hospodský nalévaje víno , nahraditi tuto daň do důchodu napajedelského.

Opravování a udržování hospody v dobrém stavu náleží hospodskému jako držiteli. Jinak může býti sesazen. Kdyby hospoda nahodilou příčinou byla zničena , dává vrchnost robotnými fůrami dřevo , kámen , cihly a jiné co na panství se nachází.

Vrchnost ponechává si předkupní právo , kdyby chtěl hospodu cizímu prodati.

Hospoda nesmí se prodati bez pole a pole bez hospody.

Zachová-li se hospodský dle těchto podmínek , dostane se mu od vrchnosti ochrany a zdarma dřeva palivového , jež se mu doveze fůrami robotnými.

Kdyby vrchnost chtěla odcestovati , je povinen dodati 4 přípřeže ročně , každou o 4 koních , nemá-li jich o dvou koních do vzdálenosti 2 mil. Nemá-li koní , odpadá přípřež……….
Zdroj textu – Napajedelská kronika
návštěvníků stránky
celkem53 212
tento týden239
dnes21